Home > multimedia > kerkdienst > index

U luistert nu naar onderstaande dienst
Zet eventueel het volume wat harder

Mocht bovenstaande niet werken, klik dan hier om te luisteren.

Liturgie voor de dienst van Woord en Gebed op woensdag 15 juni 2022 voorafgaand aan de begrafenis van
 
Jan Pastoor
 
geboren 2 april 1930
overleden 9 juni 2022

“Het is zo stil en wit, dit rusten.
Zo slapen enkel Gods gekusten,
zo vredig licht en grond´loos diep.
De tijd valt lang voor hen die waken.
Maar God zal samen wakker maken
die Hij gescheiden tot zich riep.”
(Schrijver: Willem de Mérode) 
Voorganger: ds. R.C. Verburg
Orgelspel
Tijdens binnenkomen genodigden/belangstellenden klinkt het lied “Daar juicht een toon, daar klinkt een stem”
bij binnenkomst familie luisteren we naar “Il Silenzio”
Woord van welkom
Aansteken van de Paaskaars door Jan Pastoor jr.
Woord van vertrouwen (staande)
Begroeting uit naam van God (staande)
Psalm 68: 10 (ob)
Woorden van herinnering door Jan Pastoor jr.
Psalm 139: 1, 9 (nb)
Gebed
Heer, U doorgrondt en kent mij (Opw 518)
Bijbellezing: Johannes 14: 1-6
Overdenking
Kom tot de Vader (Opw 599)
Dankgebed
Lichtstad met uw paarlen poorten (ELB 413: 1, 3, 4)
Zegen (staande)
Orgelspel
Bij het verlaten van de kerkzaal klinkt het lied "U zei de glorie"
Op de begraafplaats
Geloofsbelijdenis
1 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
2 En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
3 die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
4 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, is nedergedaald in het rijk van de dood;
5 op de derde dag opgestaan uit de doden;
6 opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader;
7 vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
8 Ik geloof in de Heilige Geest.
9 Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
10 vergeving van de zonden; 11 opstanding van het vlees; 12 en een eeuwig leven.
Gebed
Onze Vader, Die in de hemel zijt!
Uw Naam worde geheiligd;
Uw Koninkrijk kome;
Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.
Amen
Bijbellezing: Psalmen 121

Kerkdiensten kijken of luisteren

Viering Heilig Avondmaal - zondag 26 jun - middag
Viering Heilig Avondmaal - zondag 26 jun - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 19 jun - middag
zondag 19 jun - ochtend
Dienst van Woord en Gebed - woensdag 15 jun - ochtend
zondag 12 jun - middag
zondag 12 jun - ochtend
Tweede Pinksterdag, Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - maandag 6 jun - ochtend
zondag 5 jun - middag
Eerste Pinksterdag - zondag 5 jun - ochtend

oudere diensten