Home > missionstatement

Mission Statement oftewel
'Wie zijn wij?'

De Hoeksteen wil een kerkelijke gemeenschap zijn naar Gods bedoeling. Wij aanvaarden de Bijbel als Gods Woord, dat wil zeggen: als bron en norm. Wij staan in de gereformeerde traditie met een open oog voor de werkelijkheid en de uitdagingen van deze tijd.

Een bijbels functionerende gemeente zal toegewijd aan God leven (geloof), echt en hecht in liefde met elkaar omgaan (gemeente) en van het Evangelie in woord en daad getuigen (dienst). Deze drie aspecten zijn nauw verweven.

Onze gemeente maakt deel uit van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland (afgekort: CGKN). In totaal heeft de CGKN zo'n 75.000 leden. Over het hele land verspreid zijn er 187 plaatselijke gemeenten. De CGKN willen zowel christelijk als gereformeerd zijn. Dat wil zeggen: zij weten zich één met de Kerk van alle eeuwen; èn zij willen kerken van de Reformatie zijn, zoals deze beweging vooral via Johannes Calvijn gestalte heeft verkregen in de Nederlanden in de 16e en 17e eeuw. Dit laatste komt uit door de aanvaarding van de gereformeerde belijdenisgeschriften, te weten de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Leerregels van Dordrecht. In de CGKN wordt in het bijzonder de nadruk gelegd op de persoonlijke geloofsbeleving en het werk van de Heilige Geest.