Home > diaconie > index

Diaconaat: zichtbare liefde van Christus

De liefde van Jezus Christus zichtbaar maken, dat is het hart van het diaconaat. Gewoon, door elkaar tot hand en voet te zijn. In de Bijbel lezen we hoe Jezus zelf ons hierin voorleefde. Door oog en aandacht te hebben voor andere mensen, ook juist voor hen die aan de rand staan van de maatschappij. Vanuit die liefde van Jezus mogen wij dat ook vandaag zelf doen. Jezus zegt zelf:
"In zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan" (Matthéüs 25:40).

Niemand is te gering voor onze hulp omdat het uiteindelijk een dienst aan onze Here is. Het elkaar dienen is een taak die iedere christen heeft. De diaconie probeert in de gemeente dit praktisch te ondersteunen en te organiseren. Het volgende lijstje geeft een aantal voorbeelden hiervan:

  • Iedere zondag zamelt de diaconie geld in (collecten). Dit kan voor verschillende doelen zijn, zoals voor onkosten van de kerk, maar ook voor doelen buiten de eigen kerkelijke gemeente.
  • De eerste zondag van februari is Hulpverleningszondag. Deputaten Hulpverlening (die voor de Christelijke Gereformeerde Kerken de Hulpverlening in binnen- en buitenland coordineren) stellen jaarlijks een projectenlijst samen, waarvoor rond deze zondag speciaal aandacht is. De diaconie zorgt voor informatie over deze projecten.
  • Regelmatig houdt de diaconie een extra collecte voor een speciaal doel. Dit kan bijvoorbeeld bestemd zijn voor een organisatie als "De Hoop", die hulp biedt aan verslaafden.
  • Samen met diaconieën van andere kerken in Maarssen (verenigd in het PDOM, Platform Diaconaal Overleg Maarssen), proberen we iets te doen aan bestrijding van armoede in de gemeente Maarssen en omgeving. Zo is er een gezamenlijk fonds waaruit mensen financiële ondersteuning kunnen krijgen. Naast de financiële steun steunt het PDOM uiteraard ook met raad en daad de betrokken burgers.
  • Ieder jaar bezorgen we, met de diaconieën van het PDOM, tientallen kerstpakketten thuis bij mensen die financieel erg krap zitten.
  • Bij natuurrampen in de wereld kan het zijn dat de diaconie extra acties of collecten organiseert om noodhulp te ondersteunen.
  • Het bezoeken van ouderen, eenzamen en zieken is een diaconale taak die ieder gemeentelid heeft. Ook het vervoer van en naar het ziekenhuis of de kerk behoort tot het onderling dienen van elkaar.
  • Via internet kunnen gemeenteleden ook, onder moeilijke omstandigheden, betrokken blijven bij de zondagse erediensten.

Er zijn nog veel meer zaken te noemen waarbij de mensen in onze plaatselijke en kerkelijke gemeente geholpen kunnen worden. De taak van de diakenen is in het bijzonder om ervoor te zorgen dat daar, waar hulp nodig is, er ook hulp vanuit de gemeente komt. Soms betekent dit dat de diakenen zelf deze hulp verlenen maar veelal betekent het dat gemeenteleden worden ingeschakeld en ondersteund bij passende hulpverlening.
Gemeenteleden kunnen altijd een beroep doen op de diaconie als het gaat om hulpverlening, of dat nu is omdat iemand zelf hulp nodig heeft of omdat iemand ondersteuning nodig heeft bij het zelf verlenen van hulp.
Hoewel geld lang niet altijd het antwoord is op een hulpvraag is het toch ook belangrijk om het diaconale werk van de gemeente financieel te ondersteunen. Een bijdrage kan gestort worden op rekening NL50 INGB 0000 7139 13 t.n.v. Diaconie Christelijke Gereformeerde Kerk Maarssen.
Centraal bij het diaconale werk staat de liefde, liefde vanuit Christus. Hoezeer we als gemeente ook proberen ons in te spannen om hulp te verlenen, we mogen nooit vergeten dat we dit niet uit eigen kracht kunnen doen, maar dat we hier de kracht voor krijgen.
Het diaconale werk wordt vaak gekenmerkt door het uit de mouwen steken van de handen. Eén van de belangrijkste dingen waarmee hulp verleend kan worden aan de hulpbehoevenden is door de handen te vouwen. De bekende spreuk "Ora et Labora" (bid en werk) geeft daarom goed weer hoe de gemeente de diaconale taak moet oppakken.

Vragen of suggesties? Reageer dan via het reactieformulier