Home > multimedia > kerkdienst > index

U luistert nu naar onderstaande dienst
Zet eventueel het volume wat harder

Mocht bovenstaande niet werken, klik dan hier om te luisteren.

Zondag 13 nov 2022, middagdienst
Gezamenlijke dienst van Hoeksteen (cgk) en Ichthus (pkn)

Voorganger: student R.B.J. van der Linden
Welkom
Psalm 25: 2, 3, 6 (nb)
Stil gebed, votum en groet (staande)
Psalm 149: 1, 2 (ob)
Gebed
Bijbeluur voor de kinderen van groep 5 t/m 8
Bijbellezing: Psalmen 31:1-9
Lezen: Heidelbergse Catechismus Zondag 7
Vraag 20: Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden?
- Neen zij, maar alleen degenen, die Hem door een waar geloof worden ingelijfd en al Zijn weldaden aannemen.
Vraag 21: Wat is een waar geloof?
- Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd, dat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdienste van Christus wil.
Vraag 22: Wat is dan een Christen nodig te geloven?
- Al wat ons in het Evangelie beloofd wordt, hetwelk ons de Artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld Christelijk geloof in een hoofdsom leren.
Vraag 23: Hoe luiden die Artikelen?
- 1. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onzen Heere;
3. Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria;
4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
5. ten derden dage wederom opgestaan van de doden;
6. opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders;
7. vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
8. Ik geloof in den Heiligen Geest.
9. Ik geloof een heilige, algemene, Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;
10. vergeving der zonden;
11. wederopstanding des vleses;
12. en een eeuwig leven.
Weerklank 372: 1, 2, 3
Verkondiging: Ik geloof
Genesis 15:1-6
Johannes 3:16-18
Waar God de Heer zijn schreden zet (Lvdk 305)
Gebeden
Collectes
1. Diaconie kerstactie PDOM
2. Evangelisatie
De kinderen komen terug van het bijbeluur
Kinderen vertellen over het bijbeluur
Lvdk 157: 2
Geloofsbelijdenis (staande)
Jezus alleen (Opw 575)
Zegen (staande)

Kerkdiensten kijken of luisteren

Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 4 dec - middag
Tweede advent - zondag 4 dec - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 27 nov - middag
Eerste advent - zondag 27 nov - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 20 nov - middag
Eeuwigheidszondag - zondag 20 nov - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 13 nov - middag
Parallel dienst, gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 13 nov - ochtend
Gezin, School, Kerk dienst, gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 13 nov - ochtend
Bekijk de liturgie | klik om te kijken kijken
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 6 nov - middag

oudere diensten