Home > multimedia > kerkdienst > index

Liturgie voor de dienst van Woord en Gebed op donderdag 2 maart 2023 voorafgaand aan de begrafenis van
 
Tjerk de Boer
 
geboren 17 april 1950
overleden 27 februari 2023

 
Voorganger: ds. R.C. Verburg
Woord van welkom
Aansteken van de Paaskaars
Woord van vertrouwen (staande)
Begroeting uit naam van God (staande)
De kracht van Uw liefde (Opw 488)
Woorden van herinnering door de familie
Psalm 139: 1, 2, 14 (nb)
Gebed
Bijbellezing: Psalmen 121
Overdenking
Mijn hulp is van U Heer (Opw 640)
Dankgebed
Dankwoord van de familie
Ga met God (NLB 416)
Zegen (staande)
Op de begraafplaats
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven, en begraven, is nedergedaald in het rijk van de dood;
op de derde dag opgestaan uit de doden;
opgevaren naar de hemel
en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
vergeving van de zonden;
opstanding van het vlees;
en een eeuwig leven.
Gebed
Onze Vader, Die in de hemel zijt!
Uw Naam worde geheiligd;
Uw Koninkrijk kome;
Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.
Amen

Kerkdiensten kijken of luisteren

Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 19 mrt - middag
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 19 mrt - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 12 mrt - middag
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk, themadienst (jeugd) - zondag 12 mrt - ochtend
Biddag, Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - woensdag 8 mrt - avond
Bekijk de liturgie | klik om te kijken kijken
Biddag, Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - woensdag 8 mrt - middag
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 5 mrt - middag
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 5 mrt - ochtend
Dienst van Woord en Gebed - donderdag 2 mrt - middag
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 26 feb - middag

oudere diensten