Home > multimedia > kerkdienst > index

Liturgie voor de dienst van Woord en Gebed op donderdag 12 januari 2023 voorafgaand aan de begrafenis van
 
Nicolaas Gijsbertus Drost
 
geboren 24 maart 1946
overleden 5 januari 2023

 
Voorganger: ds. R.C. Verburg
Orgelmuziek
Tijdens binnenkomen genodigden en belangstellenden klinkt het lied “Wat de toekomst brenge moge”
Woord van welkom
Aansteken van de Paaskaars door de kleinkinderen
Woord van vertrouwen (staande)
Begroeting uit naam van God (staande)
Heer, ik kom tot U (Opw 125)
Woorden van herinnering door Herman namens de familie
Abba, Vader (Opw 136: 1, 2)
Gebed
Psalm 103: 7 (ob)
Bijbellezing: Johannes 3: 16
Bijbellezing: 1 Johannes 4: 9-10
Overdenking
Ik stel mijn vertrouwen (Weerklank 615) (=Opw 42)
Gedicht voorgedragen door Herman namens Marcel, Sanne en Femke
Dankgebed
Groot is uw trouw, o Heer (Opw 123)
Zegen (staande)
Orgelmuziek
Bij het verlaten van de kerkzaal klinkt het lied "U zij de glorie"
Op de begraafplaats
Geloofsbelijdenis
1 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
2 En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
3 die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
4 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, is nedergedaald in het rijk van de dood;
5 op de derde dag opgestaan uit de doden;
6 opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader;
7 vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
8 Ik geloof in de Heilige Geest.
9 Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
10 vergeving van de zonden; 11 opstanding van het vlees; 12 en een eeuwig leven.
Gebed
Onze Vader, Die in de hemel zijt!
Uw Naam worde geheiligd;
Uw Koninkrijk kome;
Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.
Amen
Bijbellezing: Psalm 121

Kerkdiensten kijken of luisteren

Hulpverleningszondag, Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 5 feb - middag
Voorbereiding Heilig Avondmaal, Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 5 feb - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 29 jan - middag
Doopdienst, Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 29 jan - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 22 jan - middag
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 22 jan - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 15 jan - middag
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 15 jan - ochtend
Dienst van Woord en Gebed - donderdag 12 jan - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 8 jan - middag

oudere diensten