Home > privacy > index

Privacy statement Christelijke Gereformeerde Kerk te Maarssen

De Christelijke Gereformeerde Kerk te Maarssen verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

De organisatie van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en haar plaatselijke gemeenten is gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken.

De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bestaan uit plaatselijke gemeenten. Deze gemeenten bezitten zelfstandig rechtspersoonlijkheid.

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens op de website www.dehoeksteen.info.

Doel van verwerking

Als plaatselijke gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band, het omzien naar elkaar en betrokkenheid met elkaar en het bijeenzijn rondom Gods Woord. Vanuit het geloof willen wij ook anderen daarbij uitnodigen.

Om die reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor administratie, het organiseren van bijeenkomsten, etc.

Verwerking van uw gegevens

Van de leden van de plaatselijke gemeente worden algemene en kerkelijke persoonsgegevens geregistreerd. Alleen een beperkt aantal algemene persoonsgegevens zijn op het beveiligde deel van de website toegankelijk voor de leden.

Te denken valt aan de volgende persoonsgegevens:

Op het algemene deel van de website worden alleen persoonsgegevens van gemeenteleden gepubliceerd wanneer dit nuttig is in verband met het uitoefenen van een functie. Hierin wordt getracht een zorgvuldige afweging te maken. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van functionele emailadressen. (bijvoorbeeld scriba@cgkmaarssen.nl).

Foto’s van kerkelijke activiteiten worden zoveel mogelijk in een beveiligde omgeving geplaatst. Worden foto’s die herleidbaar zijn tot een persoon in het niet beveiligde deel geplaatst, dan wordt de betreffende gemeenteleden vooraf om uitdrukkelijke toestemming gevraagd.

Uitzending kerkdiensten

De kerkdiensten van CGK Maarssen worden via de website live uitgezonden en zijn ook later terug te luisteren en/of te bekijken. Deze uitzendingen bevatten persoonsgegevens, bijvoorbeeld in de vorm van voorbeden. Bij een aanvraag van voorbede wordt uitdrukkelijk om toestemming gevraagd voor de verspreiding van de persoonsgegevens via de uitzendingen. We hebben voor de uitzending van deze persoonsgegevens een gerechtvaardigd belang: Het bevorderen van de onderlinge band en het stimuleren van het omzien naar elkaar.

Terugluisteren kerkdiensten

Iedereen kan de diensten (van de laatste 8 weken) terugluisteren of bekijken. Leden van de gemeente kunnen, na ingelogd te zijn, diensten terugluisteren of bekijken van de laatste 26 weken.

Leden van de gemeente kunnen diensten (ouder dan 26 weken) uit het archief opvragen bij de webmaster.

Publicatie kerkblad

In Rosh Pinna en op het liturgieblad worden alleen persoonsgegevens opgenomen die, na overleg met de betrokkenen, gedeeld mogen worden. Rosh Pinna en het liturgieblad zijn alleen beschikbaar voor gemeenteleden.

Beveiliging persoonsgegevens

De kerkenraad zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die hij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De scriba / ledenadministrateur bewaart persoonsgegevens die zijn verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens de plaatselijke gemeente van u verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Een dergelijk verzoek wordt binnen 6 weken behandeld.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aanvullen.

Ook wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto waarop u zichtbaar bent, kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen aan de contactpersoon AVG (zie laatste alinea). De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd.

Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met de contactpersoon AVG (zie laatste alinea).

Sociale media

De plaatselijke gemeente is op sociale media te vinden, zoals op Facebook. Wanneer u ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. De plaatselijke gemeente volgt ook zelf sociale mediakanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op uw sociale media.

Websites van derden / links

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan het privacy statement van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Clickgedrag en cookies

Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Wanneer u zich via de website voor een activiteit aanmeldt, zal gevraagd worden naar uw naam, uw e-mailadres en enkele andere aanvullende gegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Wijzigingen in dit privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactpersoon AVG

De scriba is de contactpersoon AVG, mailadres: scriba@cgkmaarssen.nl

Maarssen, 31 oktober 2020