Home > gemeente > roshpinna

"Rosh Pinna"

Naam
"Rosh Pinna" is de naam van ons plaatselijke gemeenteblad. Het Hebreeuwse "Rosh Pinna" betekent letterlijk "hoofd des hoeks" en als zodanig sluit het aan bij de naam van ons kerkgebouw "De Hoeksteen". Met "Rosh Pinna" wordt de belangrijke hoeksteen van een Oosters gebouw bedoeld; de steen die twee haaks op elkaar staande muren stevig samenbindt. Zo'n samenbindend element wil "Rosh Pinna" in onze gemeente zijn. De eerste jaargang verscheen in het jaar 1983 en intussen is het blad niet meer weg te denken uit ons gemeentelijke leven. Het blad verschijnt elf keer per jaar.

Doelstelling en de inhoud
Rosh Pinna is bedoeld om de onderlinge band in de gemeente te verstevigen en elkaar in de gelegenheid te stellen in wel en wee met elkaar mee te leven. Daarom wordt zoveel mogelijk informatie over ons gemeentelijke leven in het blad opgenomen.
Ook persberichten van het Landelijk Bureau van onze kerken en van andere christelijke instanties worden indien mogelijk geplaatst.
Ieder nummer bevat in elk geval het rooster van de kerkdiensten en een meditatie.

Kopij
De exacte inleverdatum voor het volgende nummer en het inleveradres staan in iedere Rosh Pinna en op de website vermeld.
In december wordt een rooster gemaakt voor het komende jaar. De vaste scribenten ontvangen dit rooster. Anderen kunnen dit rooster op aanvraag bij de redactie verkrijgen.
Als het mogelijk is, ontvangt de reactie de kopij graag per e-mail Dit bespaart ons veel typewerk.

Redactie
Rosh Pinna staat onder verantwoordelijkheid van de kerken­raad. De redactie bestaat uit een viertal medewerk(st)ers. Daar­naast is er een gemeentelid, die op zijn computer de lay-out maakt.
Per nummer wordt de onderstaande cyclus (van twee weken) doorlopen: de binnengekomen kopij bespreken, de kopij op de computer uittypen, de lay-out maken, kopiëren op de eigen kopi­eermachine, in elkaar nieten, bundelen en naar de bezorg(st)ers brengen. Zij doen het nummer uiteindelijk bij u in de bus. Een be­perkt aantal num­mers wordt per post verstuurd.

Kosten
Het blad wordt bezorgd op alle adressen in de gemeente. Een jaarlijkse vrijwillige bijdrage van ca. € 15,- per bezorgadres wordt graag tegemoet gezien ter dekking van de kosten. Dit bedrag kunt u overmaken op de bank- of girorekening van de penningmeester van de kerk onder vermelding van "Rosh Pinna". Om het u gemakkelijk te maken, wordt één keer per jaar bij het oktobernummer een acceptgiro ingesloten.

Abonnement
Een abonnement op Rosh Pinna is bedoeld voor mensen, die geen lid (meer) zijn van onze gemeente, maar die het wel op prijs stellen op de hoogte te blijven van het gemeentenieuws. Het abonnement wordt per kalenderjaar afgesloten. Voor 11 nummers van Rosh Pinna bedraagt de prijs € 25,- bij verzending per post. Indien bezorging via een bezorgwijk plaats kan vinden, bedraagt de prijs € 15,-. Een acceptgiro wordt toegezonden om het abonnement te voldoen. Een abonnement kan schriftelijk worden aangevraagd op het redactieadres.
Wist u dat het ook mogelijk is om de Rosh Pinna digitaal te ontvangen? Goed voor onze natuur! Als u dat op prijs stelt, ontvangen we graag een berichtje op rpmaarssen@gmail.com of aan het adres van één van de redactieleden.

Tot besluit
Hoewel de redactie over het algemeen niet te klagen heeft over de hoeveelheid kopij, zouden er best nog meer stukjes door gemeenteleden geschreven of aangereikt kunnen worden. Wij zien ze graag tegemoet en laten desnoods een extern artikel vervallen om ze te kunnen plaatsen.
Indien u of jij nog andere opmerkingen, ideeën of suggesties hebt, schroom niet, ze zijn bij de redactie van harte welkom!

Redactieadres: Regina ten Have-Mak contact