Home > multimedia > kerkdienst > index

U luistert nu naar onderstaande dienst
Zet eventueel het volume wat harder

Mocht bovenstaande niet werken, klik dan hier om te luisteren.

Zondag 19 juni 2022, ochtenddienst

Voorganger: ds. A. Jansen
Welkom
Zingt een nieuw lied voor God de Here (Lvdk 320: 1, 2)
Stil gebed, votum en groet (staande)
Met U alleen
Lied van de maand: Met U alleen (Sela)
Met U alleen (Sela)
Gebed
Psalm 68: 3, 7, 9 (nb)
Bijbellezing: Romeinen 12:1-2
Leid mij, Heer, o machtig Heiland (Opw 27: 1, 2)
Bijbeluur voor de kinderen van groep 2 t/m 4
1 Petrus 1:17, 2:10 (NBV21 vertaling)
17 En als u Hem Vader noemt die iedereen naar zijn daden beoordeelt, zonder aanzien des persoons, heb dan ook ontzag voor Hem tijdens uw leven als vreemdeling.
18 U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd,
19 maar met het kostbare bloed van Christus, als dat van een lam zonder smet of gebrek.
20 Al voor de grondvesting van de wereld is Hij door God uitgekozen, en nu, aan het einde van de tijd, is Hij verschenen omwille van u.
21 Door Hem gelooft u in God, die Hem uit de dood heeft opgewekt en Hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn.
22 Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart,
23 als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende woord, dat voor altijd standhoudt.
24 ‘De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld: het gras verdort en de bloem valt af,
25 maar het woord van de Heer houdt eeuwig stand.’ Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is.
1 Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij,
2 en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.
3 U hebt toch de goedheid van de Heer geproefd?
4 Voeg u bij Hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid,
5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn.
6 In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg Ik een hoeksteen die Ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’
7 Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwt. Voor wie er niet op vertrouwen geldt echter: ‘De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.’
8 En: ‘Het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot.’ Zij struikelen omdat ze weigeren Gods woord te gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd.
9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.
10 Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens werd u ontferming onthouden, nu ontvangt u Gods ontferming.
Psalm 118: 8, 10 (nb)
Verkondiging: Thema: Kom steeds meer dichterbij Jezus als levende steen.
Zingt een nieuw lied voor God de Here (Lvdk 320: 3, 4)
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Gebeden
Collectes
Kinderen komen terug van bijbeluur en creche
Collectes voor: 1. kerk 2. jeugdwerk
De collecte vindt plaats bij het verlaten van de zaal
Vreugde, vreugde, louter vreugde (ELB 357: 4, 5)
Zegen (staande)

Kerkdiensten kijken of luisteren

Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 14 aug - middag
zondag 14 aug - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 7 aug - middag
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 7 aug - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 31 jul - middag
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 31 jul - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 24 jul - middag
zondag 24 jul - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 17 jul - middag
zondag 17 jul - ochtend

oudere diensten