Home > anbi > index

ANBI informatie van de Christelijke Gereformeerde Kerk ‘De Hoeksteen’ te Maarssen

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Christelijke Gereformeerde kerk Maarssen
RSIN/Fiscaal nummer:0004654468
Website adres:www.cgkmaarssen.nl/
E-mail:scribamaarssen@gmail.com
Telefoonnummer:0346 562035
Adres:Diependaalsedijk 7
Postcode:3601 GH
Plaats:Maarssen

De Christelijke Gereformeerde kerk te Maarssen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.

De Hoeksteen wil een kerkelijke gemeenschap zijn naar Gods bedoeling. Wij aanvaarden de Bijbel als Gods Woord, dat wil zeggen: als bron en norm. Wij staan in de gereformeerde traditie met een open oog voor de werkelijkheid en de uitdagingen van deze tijd.
Een bijbels functionerende gemeente zal toegewijd aan God leven (geloof), echt en hecht in liefde met elkaar omgaan (gemeente) en van het Evangelie in woord en daad getuigen (dienst). Deze drie aspecten zijn nauw verweven.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.
De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: cgk.nl/project/de-kerkorde.

De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Christelijke Gereformeerde kerk te Maarssen.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad negen leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De commissie van beheer/penningmeester zijn verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. 

C. Doelstelling/visie

De Christelijke Gereformeerde Kerken erkennen de Belijdenis des Geloofs van de gereformeerde kerken in Nederland, de Heidelbergse Catechismus en de Leerregels van de synode van Dordrecht, gehouden in 1618 en ’19 als de volledige uitdrukking van hun geloof. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar kerkelijk leven en haar financiën.

  1. De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
  3. Betrokken in Gods liefde voor de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link: cgk.nl/download/beleidsplan-christelijke-gereformeerde-kerken.

Op de website www.cgkmaarssen.nl vindt u het Mission Statement van onze gemeente of te wel een antwoord op de vraag: “Wie zijn Wij?”.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant(en) van onze gemeente wordt mede geregeld volgens advies van deputaten financiële zaken, ingevolge art. 4 bijlage 36 (art. 50 K.O.). Advies inzake de minimum predikantstraktementen en overige emolumenten voor de predikanten vindt u hier: cgk.nl/download/predikantstraktementen-en-emolumenten.

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in bijlage 48 (art 84 K.O.), daarbij wordt aangesloten bij de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: cgk.nl/project/cao-kerkelijk-werkers.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, evangelisatiecommissie etc.

Voor een overzicht van de activiteiten en verenigingen van onze gemeente wordt verwezen naar de eerder vermelde website www.cgkmaarssen.nl.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Staat van Baten en Lasten Kerk

 BegrotingRekeningRekening
 201920192018
Baten
Opbrengsten uit bezittingen9.3509.1668.885
Bijdragen gemeenteleden124.600126.318148.323
Subsidies en overige bijdragen van derden000
Totaal Baten (a)133.950135.484157.208
    
Lasten

 

  
Bestedingen pastoraat (predikant/kerkelijk werker)59.80060.24657.170
Bestedingen kerkdiensten, catachese en gemeentewerk15.75012.40314.098
Lasten kerkelijke eigendommen30.65039.43131.124
Afdracht kerkelijke kassen11.95011.45912.499
Salarissen en vergoedingen (koster, organisten)9.90010.6009.571
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente5.9006.8307.134
Totaal lasten (b)133.950140.429131.596
    
Resultaat (Totaal a-b)0-4.94525.612

 

Staat van Baten en Lasten Diaconie

 BegrotingRekeningRekening
 201920192018
Baten diaconie
Opbrengsten uit bezittingen514
Bijdragen gemeenteleden8.80017.72917.357
Subsidies en overige bijdragen van derden000
Totaal Baten (a)8.88517.23017.361
    
Lasten diaconie   
Bestedingen hulpverlening plaatselijk7.0448.4878.141
Bestedingen hulpverlening  landelijk / wereldwijd3368.5758.550
Afdracht kerkelijke kassen800767799
Bijdragen voor attenties, gemeente opbouw, etc1.4001.1181236
Abonnementen e.d.175185209
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente130184126
Totaal lasten (b)9.88519.31619.061
    
Resultaat (Totaal a-b)-1.000-2.086-1.700

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.
Datum laatste kerkvisitatie: 21 november 2019
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 9 juni 2020
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 1 juli 2020

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. NB: kan vervallen als dit niet van toepassing is.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van
het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.