Home > gemeente > mededelingenblad

Mededelingenblad

Voor de zondagse erediensten ontvangt u een blad met daarop de ordes van de diensten en mededelingen betreffende actuele zaken van belang voor de gemeente. Het blad wordt opgemaakt door Kees van Schaik op vrijdagavond. Kopij moet vóór 18.30 uur bij hem aangeleverd zijn, bij voorkeur per e-mail. Het e-mailadres is: mbmaarssen@solcon.nl
Aan verenigingen en commissies wordt zelf de verantwoordelijk­heid gelaten om vergaderingen of mededelingen betreffende acti­viteiten aan Kees door te geven, als men het op het blad vermeld wil hebben. Kees neemt de gemeentelijke activiteiten over van de website. Als iedere vereniging of commissie ervoor zorgt dat onze webmaster Roland Berensen de vergaderdata en eventuele wijzi­gingen daarin ontvangt, zal automatisch de informatie op het me­dedelingenblad correct zijn.
Op het blad worden ook genoemd de leden der gemeente die op­genomen zijn in het ziekenhuis. Dit loopt via de predikant of de wijkouderling. Zie hiervoor ook onder het kopje “voorbede en dankzegging”